شبکه شتابنگاری زلزله ایران - آخرین شتابنگاشت های ثبت شده

نام ایستگاه نام لاتین شماره رکورد تاریخ بیشینه شتاب (cm/s/s) عرض جغرافیایی طول جغرافیایی فاصله رومرکزی ML MW MN MS mb مرجع کد ایستگاه
سر پل ذهاب1 Sarpolezahab1 8161 2018/10/17 03:16:55 18 34.6 45.54 34 4.6 BHRC SPZ1 زلزله قصر شیرین
قصرشیرین1 Qasr-e-Shirin1 8162/02 2018/10/17 03:16:55 79 34.6 45.54 11 4.6 BHRC QSR1 زلزله قصر شیرین
بان مزاران Ban Mazaran 8163 2018/10/17 03:16:55 6 34.6 45.54 43 4.6 BHRC BZN زلزله قصر شیرین
سر پل ذهاب Sarpolezahab 8167 2018/10/17 03:16:55 18 34.6 45.54 34 4.6 BHRC SPZ زلزله قصر شیرین
قصرشیرین Qasr-e-Shirin 8166 2018/10/17 03:16:55 77 34.6 45.54 11 4.6 BHRC QSR زلزله قصر شیرین
سومار Soomar 8168 2018/10/17 03:16:55 6 34.6 45.54 81 4.6 BHRC SUM زلزله قصر شیرین
گورسفید Goorsefid 8165 2018/10/17 03:16:55 27 34.6 45.54 51 4.6 BHRC GRS زلزله قصر شیرین
گیلانغرب Gilanqarb 8164 2018/10/17 03:16:55 10 34.6 45.54 62 4.6 BHRC GGH زلزله قصر شیرین
قصرشیرین1 Qasr-e-Shirin1 8162/01 2018/10/16 11:18:29 0.99 34.66 45.54 18 3.6 IGTU QSR1
بجنورد 1 (دانشگاه) Bojnoord1 (University) 8157 2018/10/15 15:50:57 0.5 37.79 57.45 42 3.5 IGTU BOJ1
برای مشاهده دیگر شتابنگاشت های ثبت شده به صفحه جستجوی شتابنگاشت ها مراجعه کنید.