شبکه شتابنگاری زلزله ایران - آخرین شتابنگاشت های ثبت شده

نام ایستگاه نام لاتین شماره رکورد تاریخ بیشینه شتاب (cm/s/s) عرض جغرافیایی طول جغرافیایی فاصله رومرکزی ML MW MN MS mb مرجع کد ایستگاه
بندرریگ Bandar-e-Rig 8863/02 2021/04/18 06:55:57 12 29.77 50.62 32 4.5 IGTU BRG
بندرگناوه1 Bandar-e-Genaveh1 8869 2021/04/18 06:41:50 77 29.79 50.79 32 6 BHRC GNV1 زلزله بندر گناوه
کنارتخته Konar Takhteh 8861 2021/04/18 06:41:50 21 29.79 50.79 65 6 BHRC KNT زلزله بندر گناوه
بهبهان3 Behbahan3 8867 2021/04/18 06:41:50 12 29.79 50.79 103 6 BHRC BEH3 زلزله بندر گناوه
باغملک1 BaghMalek1 8868 2021/04/18 06:41:50 10 29.79 50.79 214 6 BHRC BGM1 زلزله بندر گناوه
بندرماهشهر1 Bandar-e-mahshahr 8870 2021/04/18 06:41:50 10 29.79 50.79 176 6 BHRC MHS1 زلزله بندر گناوه
رامهرمز1 Ramhormoz1 8871 2021/04/18 06:41:50 4 29.79 50.79 201 6 BHRC RMH1 زلزله بندر گناوه
شادگان1 Shadegan1 8872 2021/04/18 06:41:50 6 29.79 50.79 225 6 BHRC SHD1 زلزله بندر گناوه
بندرریگ Bandar-e-Rig 8863/01 2021/04/18 06:41:50 65 29.79 50.79 37 6 BHRC BRG زلزله بندر گناوه
بندردیلم1 Bandar-e-Deylam1 8866 2021/04/18 06:41:50 78 29.79 50.79 67 6 BHRC BDL1 زلزله بندر گناوه
برای مشاهده دیگر شتابنگاشت های ثبت شده به صفحه جستجوی شتابنگاشت ها مراجعه کنید.