شبکه شتابنگاری زلزله ایران - آخرین شتابنگاشت های ثبت شده

نام ایستگاه نام لاتین شماره رکورد تاریخ بیشینه شتاب (cm/s/s) عرض جغرافیایی طول جغرافیایی فاصله رومرکزی ML MW MN MS mb مرجع کد ایستگاه
بان مزاران Ban Mazaran 8889 2021/04/26 10:09:55 22 34.38 45.8 20 4.8 IGTU BZN
سر پل ذهاب Sarpolezahab 8890 2021/04/26 10:09:55 108 34.38 45.8 11 4.8 IGTU SPZ
گیلانغرب1 Gilanqarb1 8891 2021/04/26 10:09:55 20 34.38 45.8 29 4.8 IGTU GGH1
ازگله1 EZGHLAHE 8892 2021/04/26 10:09:55 8 34.38 45.8 51 4.8 IGTU EZG1
شول Shool 8888/28 2021/04/20 15:55:22 16 SHO
شول Shool 8888/27 2021/04/19 20:29:56 17 SHO
شول Shool 8888/26 2021/04/19 16:59:59 28 SHO
شول Shool 8888/25 2021/04/19 09:47:06 39 SHO
شول Shool 8888/24 2021/04/19 02:46:14 56 29.82 50.37 14 4.2 NEIC SHO
شول Shool 8888/23 2021/04/19 01:48:36 93 29.61 50.41 26 4.3 NEIC SHO
برای مشاهده دیگر شتابنگاشت های ثبت شده به صفحه جستجوی شتابنگاشت ها مراجعه کنید.