شبکه شتابنگاری زلزله ایران - آخرین شتابنگاشت های ثبت شده

نام ایستگاه نام لاتین شماره رکورد تاریخ بیشینه شتاب (cm/s/s) عرض جغرافیایی طول جغرافیایی فاصله رومرکزی ML MW MN MS mb مرجع کد ایستگاه
بندرلنگه Bandar-e-Lengeh 8378 2019/07/22 22:59:01 14 26.63 55.09 20 4.9 IGTU BLN زلزله بندر لنگه
سپیددشت Sepid Dasht 8374 2019/07/21 08:24:29 32 33.2 48.86 3 4.3 IGTU SFT
شوشتر Shooshtar 8364 2019/07/08 07:00:33 14 31.99 49.56 68 5.7 BHRC SUT زلزله مسجد سلیمان
رامهرمز Ramhormoz 8363 2019/07/08 07:00:33 18 31.99 49.56 80 5.7 BHRC RMH زلزله مسجد سلیمان
الهایی Alhaee 8362 2019/07/08 07:00:33 16 31.99 49.56 98 5.7 BHRC ELH زلزله مسجد سلیمان
اهواز1 Ahvaz1 8361 2019/07/08 07:00:33 17 31.99 49.56 113 5.7 BHRC AHV1 زلزله مسجد سلیمان
لالی Lali 8360/02 2019/07/08 07:00:33 22 31.99 49.56 58 5.7 BHRC LAL زلزله مسجد سلیمان
هویزه Hoveyzeh 8365 2019/07/08 07:00:33 16 31.99 49.56 152 5.7 BHRC HVZ زلزله مسجد سلیمان
گوریه Goriyeh 8366 2019/07/08 07:00:33 15 31.99 49.56 77 5.7 BHRC GRI زلزله مسجد سلیمان
سد شهید عباسپور5 Shahid AbbasPoor Dam5 8367 2019/07/08 07:00:33 9 31.99 49.56 8 5.7 BHRC 1KR5 زلزله مسجد سلیمان
برای مشاهده دیگر شتابنگاشت های ثبت شده به صفحه جستجوی شتابنگاشت ها مراجعه کنید.