شبکه شتابنگاری زلزله ایران - آخرین شتابنگاشت های ثبت شده

نام ایستگاه نام لاتین شماره رکورد تاریخ بیشینه شتاب (cm/s/s) عرض جغرافیایی طول جغرافیایی فاصله رومرکزی ML MW MN MS mb مرجع کد ایستگاه
ترکمنچای Torkmanchay 8466/02 2019/11/10 03:35:54 25 37.67 47.46 12 3.3 IGTU TKC
سراب Sarab 8449/03 2019/11/10 02:13:45 13 37.67 47.47 30 4.7 IGTU SBR
سر پل ذهاب Sarpolezahab 8462 2019/11/08 18:22:31 11 34.49 45.85 5 3.7 IGTU SPZ
ترکمنچای Torkmanchay 8456/06 2019/11/08 13:51:45 69 37.73 47.41 17 4.8 IGTU TKC
سراب Sarab 8449/02 2019/11/08 13:51:45 23 37.73 47.41 25 4.8 IGTU SBR
ترکمنچای Torkmanchay 8456/05 2019/11/08 10:59:01 24 37.68 47.46 13 3.5 IGTU TKC
ترکمنچای Torkmanchay 8456/04 2019/11/08 06:33:20 18 37.74 47.5 20 3.6 IGTU TKC
ترکمنچای Torkmanchay 8456/03 2019/11/08 01:11:31 30 37.74 47.49 19 3.7 IGTU TKC
ترکمنچای Torkmanchay 8456/02 2019/11/07 23:32:00 39 37.73 47.51 20 4.3 IGTU TKC
ترکمنچای Torkmanchay 8456/01 2019/11/07 22:55:40 30 37.71 47.49 17 4.1 IGTU TKC
برای مشاهده دیگر شتابنگاشت های ثبت شده به صفحه جستجوی شتابنگاشت ها مراجعه کنید.