شبکه شتابنگاری زلزله ایران - آخرین شتابنگاشت های ثبت شده

نام ایستگاه نام لاتین شماره رکورد تاریخ بیشینه شتاب (cm/s/s) عرض جغرافیایی طول جغرافیایی فاصله رومرکزی ML MW MN MS mb مرجع کد ایستگاه
دهرم1 Dehram1 8737/02 2020/06/19 02:37:30 10 28.46 52.14 16 2.9 IGTU DHR1
دهرم1 Dehram1 8737/01 2020/06/17 12:36:07 3 DHR1
لالی Lali 8735 2020/06/16 00:04:14 31 32.51 49 21 4.3 IGTU LAL
سالند saland 8736 2020/06/16 00:04:14 36 32.51 49 15 4.3 IGTU SDS
بیرم Beyram 8724 2020/06/14 18:05:58 22 27.75 53.47 35 5 BHRC BYR زلزله خلیلی
خلیلی Khalili 8727 2020/06/14 18:05:58 10 27.75 53.47 20 5 BHRC KIA زلزله خلیلی
ریز1 Riz1 8733 2020/06/14 18:05:58 0.72 27.75 53.47 141 5 BHRC RIZ1 زلزله خلیلی
رستاق1 Rostagh1 8734 2020/06/14 18:05:58 0.34 27.75 53.47 175 5 BHRC RTQ1 زلزله خلیلی
بستک1 Bastak1 8732 2020/06/14 18:05:58 1 27.75 53.47 108 5 BHRC BAS1 زلزله خلیلی
لامرد1 Lamerd1 8731/03 2020/06/14 18:05:58 1 27.75 53.47 55 5 BHRC LAM1 زلزله خلیلی
برای مشاهده دیگر شتابنگاشت های ثبت شده به صفحه جستجوی شتابنگاشت ها مراجعه کنید.