شبکه شتابنگاری زلزله ایران - آخرین شتابنگاشت های ثبت شده

نام ایستگاه نام لاتین شماره رکورد تاریخ بیشینه شتاب (cm/s/s) عرض جغرافیایی طول جغرافیایی فاصله رومرکزی ML MW MN MS mb مرجع کد ایستگاه
ده چنار محمودی Deh Chenar 8773 2020/09/29 04:08:00 20 31.66 51.21 30 4.7 IGTU DCM
کلمه Kalameh 8769 2020/09/27 23:23:37 31 28.9 51.37 38 4.2 IGTU KLM
تازه آباد1 Tazeh Abad1 8775 2020/09/25 13:12:02 10 34.77 46.28 12 2.6 IGTU SLS1
کنارتخته Konar Takhteh 8772/02 2020/09/24 13:15:16 83 29.53 51.44 5 4.3 IGTU KNT
گنبدکاووس1 Gonbad-e-Kavoos1 8768 2020/09/06 21:34:23 20 36.94 55.13 34 5.1 IGTU GKV1
فداغ Fedaq 8774 2020/08/31 03:36:51 12 27.77 53.19 42 4.8 IGTU FDG
خلیلی Khalili 8770 2020/08/30 03:36:51 41 KIA
سر پل ذهاب Sarpolezahab 8765 2020/08/24 06:47:48 37 34.46 45.87 1 2.9 IGTU SPZ
سر پل ذهاب Sarpolezahab 8764/02 2020/08/09 09:16:19 12 34.25 45.62 33 5.1 IGTU SPZ
سومار Soomar 8766 2020/08/09 09:16:19 10 34.25 45.62 41 5.1 IGTU SUM
برای مشاهده دیگر شتابنگاشت های ثبت شده به صفحه جستجوی شتابنگاشت ها مراجعه کنید.