شبکه شتابنگاری زلزله ایران - آخرین شتابنگاشت های ثبت شده

نام ایستگاه نام لاتین شماره رکورد تاریخ بیشینه شتاب (cm/s/s) عرض جغرافیایی طول جغرافیایی فاصله رومرکزی ML MW MN MS mb مرجع کد ایستگاه
لیقوان Liqvan 8389 2019/08/16 10:55:05 37 37.98 46.6 22 4.2 IGTU LGV زلزله تبریز
باسمنج Basmanj 8387 2019/08/16 10:55:05 56 37.98 46.6 11 4.2 IGTU BMN زلزله تبریز
بستان آباد Bostan Abad 8388 2019/08/16 10:55:05 13 37.98 46.6 26 4.2 IGTU BOS زلزله تبریز
تبریز5 Tabriz5 8390 2019/08/16 10:55:05 7 37.98 46.6 27 4.2 IGTU TAB5 زلزله تبریز
تبریز6 Tabriz6 8391 2019/08/16 10:55:05 28 37.98 46.6 19 4.2 IGTU TAB6 زلزله تبریز
تلگرد Talgerd 8386 2019/08/04 19:51:18 77 30.58 50.78 19 5.2 IGTU TLG زلزله چرام
دهدشت Dehdasht 8381 2019/08/04 19:51:18 33 30.58 50.78 31 5.2 IGTU DHD زلزله چرام
آرو Aru 8379 2019/08/04 19:51:18 121 30.58 50.78 8 5.2 IGTU ARU زلزله چرام
دوگنبدان Dogonbadan 8380 2019/08/04 19:51:18 90 30.58 50.78 25 5.2 IGTU DGB زلزله چرام
سر پل ذهاب Sarpolezahab 8385 2019/07/29 20:47:10 15 34.48 45.62 23 4.4 IGTU SPZ
برای مشاهده دیگر شتابنگاشت های ثبت شده به صفحه جستجوی شتابنگاشت ها مراجعه کنید.