شبکه شتابنگاری زلزله ایران - آخرین شتابنگاشت های ثبت شده

نام ایستگاه نام لاتین شماره رکورد تاریخ بیشینه شتاب (cm/s/s) عرض جغرافیایی طول جغرافیایی فاصله رومرکزی ML MW MN MS mb مرجع کد ایستگاه
رزجرد Razjerd 8410 2019/09/16 16:58:47 15 36.52 49.89 32 4.6 BHRC RSJ
رازمیان Razmiyan 8411 2019/09/16 16:58:47 25 36.52 49.89 29 4.6 BHRC RZM
بک کندی Bak Kandi 8406 2019/09/16 16:58:47 44 36.52 49.89 32 4.6 BHRC BKD
آلولک Alulak 8405 2019/09/16 16:58:47 26 36.52 49.89 17 4.6 BHRC ALL
ده چنار محمودی Deh Chenar 8407 2019/09/16 12:56:56 43 31.45 51.35 23 4.3 IGTU DCM
دوراهان Dorahan 8408 2019/09/15 12:57:07 11 DUR
سیه چشمه Siah-Cheshmeh 8396 2019/09/14 15:33:42 17 38.98 44.19 19 4.4 IGTU SIA
سیرچ Sirch 8399 2019/09/11 17:02:27 14 30.27 57.51 8 4.1 IGTU SRC
سر پل ذهاب Sarpolezahab 8398 2019/08/29 16:45:31 18 34.48 45.9 4 3.6 IGTU SPZ
سرگز-احمدی Ahmadi 8402 2019/08/27 20:05:33 19 27.88 56.73 9 4.1 IGTU AHD
برای مشاهده دیگر شتابنگاشت های ثبت شده به صفحه جستجوی شتابنگاشت ها مراجعه کنید.