شبکه شتابنگاری زلزله ایران - آخرین شتابنگاشت های ثبت شده

نام ایستگاه نام لاتین شماره رکورد تاریخ بیشینه شتاب (cm/s/s) عرض جغرافیایی طول جغرافیایی فاصله رومرکزی ML MW MN MS mb مرجع کد ایستگاه
سر پل ذهاب Sarpolezahab 8764/02 2020/08/09 09:16:19 12 34.25 45.62 33 5.1 IGTU SPZ
سر پل ذهاب Sarpolezahab 8764/01 2020/08/06 21:55:39 22 34.54 46.16 28 3.7 IGTU SPZ
بان مزاران Ban Mazaran 8762 2020/08/06 21:55:39 14 34.54 46.16 18 3.7 IGTU BZN
لاله زار Laleh Zar 8763 2020/08/01 16:07:08 26 29.51 56.78 3 4.2 IGTU LZR
تهران47 (سازمان زمین شناسی) Tehran47 8744 2020/07/29 10:01:36 1 35.56 51.58 27 2.9 IGTU TH005
تهران73 (دانشگاه تربیت مدرس) Tehran73 8745 2020/07/29 10:01:36 1 35.56 51.58 25 2.9 IGTU TH014
تهران26 (دانشگاه صنعتی شریف) Tehran26 8746 2020/07/29 10:01:36 5 35.56 51.58 26 2.9 IGTU TH009
تهران79 (شهر ری) Tehran79 8747 2020/07/29 10:01:36 3 35.56 51.58 14 2.9 IGTU TH010
تهران85 (شهرداری منطقه 22) Tehran85 8748 2020/07/29 10:01:36 0.72 35.56 51.58 35 2.9 IGTU TH017
تهران84 (شهرداری منطقه 5) Tehran84 8749 2020/07/29 10:01:36 1 35.56 51.58 34 2.9 IGTU TH016
برای مشاهده دیگر شتابنگاشت های ثبت شده به صفحه جستجوی شتابنگاشت ها مراجعه کنید.