شتابنگاشت های ثبت شده در رستاق1

کد ایستگاه RTQ1
نام ایستگاه رستاق1
نام لاتین Rostagh1
استــان فارس
سرعت موج برشی 514
کد جنس زمین
تاریخ شروع به کار 1398/10/03
  شتابنگاشت های ثبت شده
شماره رکورد تاریخ بیشینه شتاب (cm/s/s) عرض جغرافیایی طول جغرافیایی فاصله رومرکزی عمق کانونی MW ML mb MN MS مرجع
8720 2020/06/09 17:18:12 0.62 27.65 53.48 179 12 5.6 BHRC
8734 2020/06/14 18:05:58 0.34 27.75 53.47 175 12 5 BHRC