شتابنگاشت های ثبت شده در ریز1

کد ایستگاه RIZ1
نام ایستگاه ریز1
نام لاتین Riz1
استــان بوشهر
سرعت موج برشی 1027
کد جنس زمین
تاریخ شروع به کار 1398/10/25
  شتابنگاشت های ثبت شده
شماره رکورد تاریخ بیشینه شتاب (cm/s/s) عرض جغرافیایی طول جغرافیایی فاصله رومرکزی عمق کانونی MW ML mb MN MS مرجع
8710/01 2020/06/09 16:08:49 0.84 27.71 53.49 144 12 5.4 BHRC
8710/02 2020/06/09 17:18:12 3 27.65 53.48 145 12 5.6 BHRC
8733 2020/06/14 18:05:58 0.72 27.75 53.47 141 12 5 BHRC