شتابنگاشت های ثبت شده در لامرد1

کد ایستگاه LAM1
نام ایستگاه لامرد1
نام لاتین Lamerd1
استــان فارس
سرعت موج برشی
کد جنس زمین
تاریخ شروع به کار 1397/10/18
  شتابنگاشت های ثبت شده
شماره رکورد تاریخ بیشینه شتاب (cm/s/s) عرض جغرافیایی طول جغرافیایی فاصله رومرکزی عمق کانونی MW ML mb MN MS مرجع
8709/01 2020/06/09 16:08:49 1 27.71 53.49 52 12 5.4 BHRC
8709/02 2020/06/09 17:18:12 15 27.65 53.48 46 12 5.6 BHRC
8731/01 2020/06/13 22:04:15 1 27.74 53.3 47 10 4.7 BHRC
8731/02 2020/06/13 23:15:03 1 27.68 53.28 40 12 4.8 BHRC
8731/03 2020/06/14 18:05:58 1 27.75 53.47 55 12 5 BHRC