شتابنگاشت های ثبت شده در کلمه

کد ایستگاه KLM
نام ایستگاه کلمه
نام لاتین Kalameh
استــان بوشهر
سرعت موج برشی
کد جنس زمین
تاریخ شروع به کار 1398/10/21
  شتابنگاشت های ثبت شده
شماره رکورد تاریخ بیشینه شتاب (cm/s/s) عرض جغرافیایی طول جغرافیایی فاصله رومرکزی عمق کانونی MW ML mb MN MS مرجع
4899 2008/01/25 17:12:17 32 28.38 54.41 22 1 2.6 IGTU
4902 2008/01/25 17:13:50 0.19
6929 2017/01/06 00:28:37 0.52
6960 2017/02/12 10:46:04 4 28.41 54.18 0 10 3 IGTU
7161 2017/08/10 10:24:55 6 28.17 54.42 36 10 4.5 IGTU
7162 2017/08/10 22:11:00 0.39 28.14 54.32 34 8 3.1 IGTU
7207 2017/09/17 11:10:25 24 28.41 54.12 6 6 3.5 IGTU
7212 2017/09/19 13:26:09 0.93 27.95 54.07 52 5 4.7 BHRC
7234 2017/09/27 08:28:03 2 28.02 54.25 43 19 4.5 IGTU
7460 2017/12/01 02:32:44 0.48 30.75 57.34 401 14 6.1 BHRC
8010 2018/07/22 05:07:02 2 27.62 54.96 116 8.3 5.7 IGTU
8769 2020/09/27 23:23:37 31 28.9 51.37 38 5 4.2 IGTU