شتابنگاشت های ثبت شده در خلیلی

کد ایستگاه KIA
نام ایستگاه خلیلی
نام لاتین Khalili
استــان فارس
سرعت موج برشی
کد جنس زمین
تاریخ شروع به کار 1398/10/08
  شتابنگاشت های ثبت شده
شماره رکورد تاریخ بیشینه شتاب (cm/s/s) عرض جغرافیایی طول جغرافیایی فاصله رومرکزی عمق کانونی MW ML mb MN MS مرجع
8485/01 2020/01/01 08:08:25 83 27.67 53.26 6 5 2.9 IGTU
8485/02 2020/01/01 10:45:17 40
8507 2020/01/23 02:17:26 62 27.61 53.24 7 10 2.7 IGTU
8699 2020/06/09 17:18:12 547 27.65 53.48 17 12 5.6 BHRC
8727 2020/06/14 18:05:58 10 27.75 53.47 20 12 5 BHRC
8770 2020/08/30 03:36:51 41