شتابنگاشت های ثبت شده در گزنک1

کد ایستگاه GZK1
نام ایستگاه گزنک1
نام لاتین Gazanak1
استــان مازندران
سرعت موج برشی
کد جنس زمین
تاریخ شروع به کار 1399/02/25
  شتابنگاشت های ثبت شده
شماره رکورد تاریخ بیشینه شتاب (cm/s/s) عرض جغرافیایی طول جغرافیایی فاصله رومرکزی عمق کانونی MW ML mb MN MS مرجع
8728 2020/06/14 15:10:50 3 35.75 52.13 19 9.9 2.8 IGTU
8859 2021/03/11 13:53:15 1 35.74 52.13 18 10 2.7 IGTU