شتابنگاشت های ثبت شده در فارمد

کد ایستگاه FMD
نام ایستگاه فارمد
نام لاتین Farmad
استــان خراسان رضوی
سرعت موج برشی
کد جنس زمین I
تاریخ شروع به کار 1373/08/23
  شتابنگاشت های ثبت شده
شماره رکورد تاریخ بیشینه شتاب (cm/s/s) عرض جغرافیایی طول جغرافیایی فاصله رومرکزی عمق کانونی MW ML mb MN MS مرجع
2804 2001/05/20 13:27:07 12 36.53 59.58 15 BHRC
5402 2012/01/19 12:35:51 14 36.34 58.92 72 16 5.2 5.4 BHRC
7002 2017/04/05 06:09:08 14 35.89 60.37 85 9 6.1 BHRC