شتابنگاشت های ثبت شده در دهرم1

کد ایستگاه DHR1
نام ایستگاه دهرم1
نام لاتین Dehram1
استــان فارس
سرعت موج برشی
کد جنس زمین
تاریخ شروع به کار 1398/10/05
  شتابنگاشت های ثبت شده
شماره رکورد تاریخ بیشینه شتاب (cm/s/s) عرض جغرافیایی طول جغرافیایی فاصله رومرکزی عمق کانونی MW ML mb MN MS مرجع
8726 2020/06/01 23:52:15 2 28.57 52.09 23 9 3.2 IGTU
8737/01 2020/06/17 12:36:07 3
8737/02 2020/06/19 02:37:30 10 28.46 52.14 16 10 2.9 IGTU