شتابنگاشت های ثبت شده در بستک1

کد ایستگاه BAS1
نام ایستگاه بستک1
نام لاتین Bastak1
استــان هرمزگان
سرعت موج برشی
کد جنس زمین
تاریخ شروع به کار 1397/12/07
  شتابنگاشت های ثبت شده
شماره رکورد تاریخ بیشینه شتاب (cm/s/s) عرض جغرافیایی طول جغرافیایی فاصله رومرکزی عمق کانونی MW ML mb MN MS مرجع
8706/01 2020/06/09 16:08:49 1 27.71 53.49 104 12 5.4 BHRC
8706/02 2020/06/09 17:18:12 2 27.65 53.48 102 12 5.6 BHRC
8732 2020/06/14 18:05:58 1 27.75 53.47 108 12 5 BHRC