مشخصات ایستگاه تویه

کد ایستگاه TUY
نام ایستگاه تویه
نام لاتین Tuyeh
استــان سمنان
سرعت موج برشی
تاریخ شروع به کار 1373/11/10
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 36.03 53.86 1693 0 90