مشخصات ایستگاه تسوج

کد ایستگاه TAS
نام ایستگاه تسوج
نام لاتین Tasooj
استــان آذربایجان شرقی
سرعت موج برشی 709
تاریخ شروع به کار 1373/04/19
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 38.31 45.36 1392 190 280