مشخصات ایستگاه شوشتر

کد ایستگاه SUT
نام ایستگاه شوشتر
نام لاتین Shooshtar
استــان خوزستان
سرعت موج برشی 595
تاریخ شروع به کار 1374/03/04
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 32.05 48.85 0 0 90