مشخصات ایستگاه سرخس

کد ایستگاه SAS
نام ایستگاه سرخس
نام لاتین Sarakhs
استــان خراسان رضوی
سرعت موج برشی 498
تاریخ شروع به کار 1384/04/22
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 36.55 61.16 264.7 0 90