مشخصات ایستگاه رستاق1

کد ایستگاه RTQ1
نام ایستگاه رستاق1
نام لاتین Rostagh1
استــان فارس
سرعت موج برشی 514
تاریخ شروع به کار 1398/10/03
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
Guralp 28.45 55.07 1332 0 90