مشخصات ایستگاه نوسود

کد ایستگاه NSD
نام ایستگاه نوسود
نام لاتین Nosood
استــان کرمانشاه
سرعت موج برشی
تاریخ شروع به کار 1373/10/07
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 35.16 46.2 1288 0 90