مشخصات ایستگاه مشهد8

کد ایستگاه MSH8
نام ایستگاه مشهد8
نام لاتین Mashhad8
استــان خراسان رضوی
سرعت موج برشی
تاریخ شروع به کار 1390/12/14
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
Guralp 36.29 59.62 1009 0 90