مشخصات ایستگاه مشهد6

کد ایستگاه MSH6
نام ایستگاه مشهد6
نام لاتین Mashhad6
استــان خراسان رضوی
سرعت موج برشی
تاریخ شروع به کار 1390/12/13
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
Guralp 36.31 59.56 992 0 90