مشخصات ایستگاه مشهد5

کد ایستگاه MSH5
نام ایستگاه مشهد5
نام لاتین Mashhad5
استــان خراسان رضوی
سرعت موج برشی
تاریخ شروع به کار 1384/12/10
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 36.31 59.47 1175 0 90