مشخصات ایستگاه مشهد3

کد ایستگاه MSH3
نام ایستگاه مشهد3
نام لاتین Mashhad3
استــان خراسان رضوی
سرعت موج برشی 676
تاریخ شروع به کار 1383/04/22
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 36.31 59.54 1184 0 90