مشخصات ایستگاه حرجند1

کد ایستگاه KJA1
نام ایستگاه حرجند1
نام لاتین Horjand1
استــان کرمان
سرعت موج برشی 999
تاریخ شروع به کار 1396/09/22
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
Guralp 30.68 57.16 2320 0 90