مشخصات ایستگاه خلیلی

کد ایستگاه KIA
نام ایستگاه خلیلی
نام لاتین Khalili
استــان فارس
سرعت موج برشی
تاریخ شروع به کار 1398/10/08
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
Guralp 27.64 53.31 567 0 90