مشخصات ایستگاه خلخال

کد ایستگاه KHK
نام ایستگاه خلخال
نام لاتین Khalkhal
استــان اردبیل
سرعت موج برشی 485
تاریخ شروع به کار 1373/03/30
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 37.61 48.54 1753 0 90