مشخصات ایستگاه خنج1

کد ایستگاه KHJ1
نام ایستگاه خنج1
نام لاتین KHONJ1
استــان فارس
سرعت موج برشی
تاریخ شروع به کار 1397/10/17
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
Guralp 27.89 53.43 756 0 90