مشخصات ایستگاه حمیل

کد ایستگاه HML
نام ایستگاه حمیل
نام لاتین Homail
استــان کرمانشاه
سرعت موج برشی 261
تاریخ شروع به کار 1375/06/24
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 33.94 46.77 1291 0 90