مشخصات ایستگاه گیوی

کد ایستگاه GVY
نام ایستگاه گیوی
نام لاتین Givi
استــان اردبیل
سرعت موج برشی
تاریخ شروع به کار 1375/05/30
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 37.69 48.34 1291 0 90