مشخصات ایستگاه گوریه

کد ایستگاه GRI
نام ایستگاه گوریه
نام لاتین Goriyeh
استــان خوزستان
سرعت موج برشی
تاریخ شروع به کار 1396/10/11
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
Guralp 31.86 48.76 0 90