مشخصات ایستگاه فداغ

کد ایستگاه FDG
نام ایستگاه فداغ
نام لاتین Fedaq
استــان فارس
سرعت موج برشی 604
تاریخ شروع به کار 1373/02/26
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 27.59 53.57 540 0 90