مشخصات ایستگاه بستک1

کد ایستگاه BAS1
نام ایستگاه بستک1
نام لاتین Bastak1
استــان هرمزگان
سرعت موج برشی
تاریخ شروع به کار 1397/12/07
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
Guralp 27.2 54.38 422 0 90