مشخصات ایستگاه اردل

کد ایستگاه ARL
نام ایستگاه اردل
نام لاتین Ardal
استــان چهارمحال و بختیاری
سرعت موج برشی
تاریخ شروع به کار 1373/05/31
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 32 50.66 1867 0 90