رسم شتابنگاشت تصحیح شده

L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده(cm/s/s) 31 12 35
بیشینه شتاب تصحیح شده 29 11 25
بیشینه سرعت 0.82 0.36 0.83
بیشینه جابجایی 0.04 0.03 0.04
مدت دوام انرژی
Evaz Station     Record No:4549     Origin Time:2008/02/07 20:15:27    Comp.T