رسم شتابنگاشت تصحیح شده

شماره رکورد 8857
زمان وقوع 2021/02/28 05:17:15
استان آذربایجان شرقی
کد ایستگاه SBY
نام ایستگاه شربیان
L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده(cm/s/s) 12 18 10
بیشینه شتاب تصحیح شده
بیشینه سرعت
بیشینه جابجایی
مدت دوام انرژی
اطلاعات مورد نظر جهت رسم گراف این شتابنگاشت موجود نیست.