رسم شتابنگاشت تصحیح شده

شماره رکورد 8773
زمان وقوع 2020/09/29 04:08:00
استان چهارمحال و بختیاری
کد ایستگاه DCM
نام ایستگاه ده چنار محمودی
L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده(cm/s/s) 14 8 20
بیشینه شتاب تصحیح شده
بیشینه سرعت
بیشینه جابجایی
مدت دوام انرژی
اطلاعات مورد نظر جهت رسم گراف این شتابنگاشت موجود نیست.