رسم شتابنگاشت تصحیح شده

شماره رکورد 8386
زمان وقوع 2019/08/04 19:51:18
استان کهگیلویه و بویراحمد
کد ایستگاه TLG
نام ایستگاه تلگرد
L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده(cm/s/s) 62 31 77
بیشینه شتاب تصحیح شده
بیشینه سرعت
بیشینه جابجایی
مدت دوام انرژی
اطلاعات مورد نظر جهت رسم گراف این شتابنگاشت موجود نیست.