رسم شتابنگاشت تصحیح شده

شماره رکورد 1590/02
زمان وقوع 1995/05/27 08:34:38
استان کهگیلویه و بویراحمد
کد ایستگاه SKH
نام ایستگاه سی سخت
L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده(cm/s/s) 22 25 26
بیشینه شتاب تصحیح شده 18 19 18
بیشینه سرعت 0.23 0.2 0.28
بیشینه جابجایی 0.01 0.01 0.01
مدت دوام انرژی 0.23 0.6 0.59
اطلاعات مورد نظر جهت رسم گراف این شتابنگاشت موجود نیست.