رسم شتابنگاشت تصحیح نشده

شماره رکورد 8858
زمان وقوع 2021/02/28 05:17:15
استان آذربایجان شرقی
کد ایستگاه TKC
نام ایستگاه ترکمنچای
L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده(cm/s/s) 12 8 13
بیشینه شتاب تصحیح شده
بیشینه سرعت
بیشینه جابجایی
مدت دوام انرژی