رسم شتابنگاشت تصحیح نشده

L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده(cm/s/s) 10 5 5
بیشینه شتاب تصحیح شده
بیشینه سرعت
بیشینه جابجایی
مدت دوام انرژی