رسم شتابنگاشت تصحیح نشده

L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده(cm/s/s) 14 3 10
بیشینه شتاب تصحیح شده
بیشینه سرعت
بیشینه جابجایی
مدت دوام انرژی