رسم شتابنگاشت تصحیح نشده

شماره رکورد 7005
زمان وقوع 2017/04/05 06:09:08
استان خراسان رضوی
کد ایستگاه ZVS
نام ایستگاه زاوین سفلی
L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده(cm/s/s) 10 5 8
بیشینه شتاب تصحیح شده
بیشینه سرعت
بیشینه جابجایی
مدت دوام انرژی