رسم طیف فوریه

شماره رکورد 1680/03
زمان وقوع 1996/12/26 10:06:58
استان کهگیلویه و بویراحمد
کد ایستگاه SKH
نام ایستگاه سی سخت
L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده(cm/s/s) 18 14 16
بیشینه شتاب تصحیح شده 0 0 0
بیشینه سرعت 0 0 0
بیشینه جابجایی 0 0 0
مدت دوام انرژی 2.73 4.04 3.77
اطلاعات مورد نظر جهت رسم گراف این شتابنگاشت موجود نیست.