رسم طیف فوریه

شماره رکورد 7774
زمان وقوع 2018/02/09 17:38:44
استان تهران
کد ایستگاه TEH91
نام ایستگاه تهران91 (مرکز تحقیقات-محوطه شبکه)
L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده(cm/s/s) 0.23 0.3 0.27
بیشینه شتاب تصحیح شده
بیشینه سرعت
بیشینه جابجایی
مدت دوام انرژی
اطلاعات مورد نظر جهت رسم گراف این شتابنگاشت موجود نیست.