رسم طیف پاسخ

شماره رکورد 8853
زمان وقوع 2021/02/24 08:53:31
استان کهگیلویه و بویراحمد
کد ایستگاه PTV
نام ایستگاه پاتاوه
L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده(cm/s/s) 23 14 29
بیشینه شتاب تصحیح شده
بیشینه سرعت
بیشینه جابجایی
مدت دوام انرژی
اطلاعات مورد نظر جهت رسم گراف این شتابنگاشت موجود نیست.