رسم طیف پاسخ

L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده(cm/s/s) 13 5 11
بیشینه شتاب تصحیح شده
بیشینه سرعت
بیشینه جابجایی
مدت دوام انرژی
اطلاعات مورد نظر جهت رسم گراف این شتابنگاشت موجود نیست.