مشخصات شتابنگاشت

شماره رکورد 8858
زمان وقوع 2021/02/28 05:17:15
استان آذربایجان شرقی
کد ایستگاه TKC
نام ایستگاه ترکمنچای
L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 12 8 13
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s]
بیشینه سرعت [cm/s]
بیشینه جابجایی [cm]
مدت دوام انرژی [sec]
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2021/02/28 05:17:15.6 37.77 47.52 8 24 4.2 IGTU
2021/02/28 05:17:18 37.77 47.67 10 32 4.1 NEIC