مشخصات شتابنگاشت

شماره رکورد 8857
زمان وقوع 2021/02/28 05:17:15
استان آذربایجان شرقی
کد ایستگاه SBY
نام ایستگاه شربیان
L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 12 18 10
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s]
بیشینه سرعت [cm/s]
بیشینه جابجایی [cm]
مدت دوام انرژی [sec]
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2021/02/28 05:17:15.6 37.77 47.52 8 39 4.2 IGTU
2021/02/28 05:17:18 37.77 47.67 10 52 4.1 NEIC