مشخصات شتابنگاشت

شماره رکورد 8853
زمان وقوع 2021/02/24 08:53:31
استان کهگیلویه و بویراحمد
کد ایستگاه PTV
نام ایستگاه پاتاوه
L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 23 14 29
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s]
بیشینه سرعت [cm/s]
بیشینه جابجایی [cm]
مدت دوام انرژی [sec]
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2021/02/24 08:53:31.6 30.9 51.41 10 15 4.5 IGTU
2021/02/24 08:53:32 30.79 51.38 10 22 4.9 NEIC
2021/02/24 08:53:31 30.91 51.44 10 18 4.5 BHRC