مشخصات شتابنگاشت

شماره رکورد 8836
زمان وقوع 2021/02/17 18:35:34
استان کهگیلویه و بویراحمد
کد ایستگاه PTV1
نام ایستگاه پاتاوه1
L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 87 42 80
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s]
بیشینه سرعت [cm/s]
بیشینه جابجایی [cm]
مدت دوام انرژی [sec]
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2021/02/17 18:35:34.9 30.89 51.57 10 28 5.6 IGTU
2021/02/17 18:35:35 30.84 51.38 10 16 5.4 NEIC
2021/02/17 18:35:34 30.87 51.53 8 26 5.6 BHRC