مشخصات شتابنگاشت

شماره رکورد 8773
زمان وقوع 2020/09/29 04:08:00
استان چهارمحال و بختیاری
کد ایستگاه DCM
نام ایستگاه ده چنار محمودی
L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 14 8 20
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s]
بیشینه سرعت [cm/s]
بیشینه جابجایی [cm]
مدت دوام انرژی [sec]
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2020/09/29 04:08:00.9 31.66 51.21 10 30 4.7 IGTU