مشخصات شتابنگاشت

L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 10 9 9
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s]
بیشینه سرعت [cm/s]
بیشینه جابجایی [cm]
مدت دوام انرژی [sec]
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2020/06/14 18:05:58.9 27.49 53.35 15.5 17 5.1 IGTU
2020/06/14 18:06:01 27.79 53.38 10 18 5.1 NEIC
2020/06/14 18:05:58 27.75 53.47 12 20 5 BHRC