مشخصات شتابنگاشت

L V T
بیشینه شتاب تصحیح نشده [cm/s/s] 7 3 7
بیشینه شتاب تصحیح شده [cm/s/s]
بیشینه سرعت [cm/s]
بیشینه جابجایی [cm]
مدت دوام انرژی [sec]
  رکوردهای ثبت شده
تاریخ ساعت عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق کانونی فاصله رومرکزی MB MS MN MW ML مرجع
2019/08/16 10:55:05.6 37.98 46.6 8.9 27 4.2 IGTU
2019/08/16 10:55:08 37.92 46.69 10 37 4.1 NEIC
2019/08/16 10:55:05 37.96 46.61 20 29 4.3 BHRC